Privacyverklaring

Bouwbedrijf Homan BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bouwbedrijf Homan BV
Vonderweg 19
7468 DC Enter
0547 38 1035
info@bouwbedrijfhoman.nl

Persoonsgegevens die wij van (potentiële) klanten verwerken

Bouwbedrijf Homan BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Persoonsgegevens die wij van medewerkers verwerken

Bouwbedrijf Homan BV verwerkt de volgende persoonsgegevens van medewerkers om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Kopie ID bewijs
 • Bankrekeningnummer
 • BSN

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Bouwbedrijf Homan BV verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Informeren van potentiële klanten om een relatie tot stand te brengen.
 • Afsluiten en uitvoeren van aanneem- en of koopovereenkomsten met klanten.
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst met medewerkers.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van een van de onderstaande grondslagen:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bouwbedrijf Homan BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwbedrijf Homan BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bouwbedrijf Homan BV gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf Homan BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouwbedrijfhoman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bouwbedrijf Homan BV wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwbedrijf Homan BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bouwbedrijfhoman.nl.